Kiti dokumentai

POTVARKIS „DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ (ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS).

Įsakymas „DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.  1-47).


MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.  1-19).


PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITOS IR UŽDUOTYS

Širvintų „Atžalyno“ 2023 metų veiklos ataskaita.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas  “Dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitai” (2022 m. Kovo 31 d.  Nr. 1-71).  2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA.

„Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita.

Švietimo įstaigos vadovo einamųjų metų veiklos užduotys.

„Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita ir užduotys 2020 m.

„Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita.

Sprendimas dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitai. (Širvintų rajono savivaldybės taryba).

„Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita ir užduotys 2019 m.

Sprendimas dėl pritarimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai (Širvintų rajono savivaldybės taryba).

„Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaita.


DOKUMENTAI (darbuotojams)

Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. P-120).

Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programą,  mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1-21).

Širvintų „Atžalyno“  progimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo, vaiko gerovės užtikrinimo tvarkos aprašas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo 20  d. įsakymu Nr.  1-15)

Naudojimosi rakinamomis spintelėmis tvarka (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo  20 d. įsakymu Nr. 1-14).

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos atsakingo naudojimosi asmeniniais mobiliaisiais įrenginiais tvarkos aprašas (patvirtinta 2024 m. balandžio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-15)

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.  (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.1-32)

Darbo tvarkos taisyklės.

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2022 m.  gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-51).

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos  pedagogų etikos kodeksas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-50).


DOKUMENTAI (mokiniams ir mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams)

Širvintų  „Atžalyno“ progimnazijos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programą,  mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 1-21).

Širvintų „Atžalyno“  progimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo, vaiko gerovės užtikrinimo tvarkos aprašas (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo 20  d. įsakymu Nr.  1-15)

Naudojimosi rakinamomis spintelėmis tvarka (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. kovo  20 d. įsakymu Nr. 1-14).

Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (papildyta direktoriaus nauja redakcija 2023 m. kovo 22 d. įsakymu nr.1-18)

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos atsakingo naudojimosi asmeniniais mobiliaisiais įrenginiais tvarkos aprašas (patvirtinta 2024 m. balandžio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-15)

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.  (patvirtinta Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr.1-32)

Mokinių elgesio taisyklės.

Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas. (Patvirtinta Direktoriaus 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr.1-4)

Uniformų užsakymas:
„Manovita“,
H.Mantas g.6, Vilnius.
Užsisakyti uniformas galite ir „Manovitos“ E-parduotuvėje https://www.uniformusiuvimas.lt/ .


PRIĖMIMAS Į PROGIMNAZIJĄ

Priėmimas į progimnaziją vykdomas vadovaujantis:

„Mokinių priėmimo į Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos tarybos aprašu“, patvirtintu 2018 m. kovo 6 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-49 (suvestinė redakcija nuo 2020-04-04),

2020 m. gegužės 4 d. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-22 „Dėl priėmimo į Širvintų „Atžalyno“ progimnaziją mokytis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. komisijos sudarymo ir  Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarkos patvirtinimo“ ir   Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo tvarka.

Dokumentų formos:

Prašymai ir dokumentai priimami progimnazijos raštinėje (1 kabinete) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val.

Atsakingas asmuo: raštvedė Inga Adomavičienė.

Mokyklos adresas: Ukmergės g. 4, Širvintos. Tel. 8 603 12993. El. p. info@satz.lt

Sekite mus Facebook