Veiklos sritys

Progimnazijos veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė Mokyklos veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

  • ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
  • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  • maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  • sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

 

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Pradinio ugdymo programa sudaro sąlygas bręsti mokiniui kaip asmenybei, plėtoti pozityvius santykius su savimi, kitais žmonėmis, socialine, gamtine ir daugiakultūre aplinka, įgyti pažinimo, mokėjimo mokytis, sveikatos ir kitų kompetencijų integralius pradmenis, kaip prielaidą tolesniam sėkmingam ugdymuisi.

Pagrindinio ugdymo programa sudaro sąlygas mokiniui išsiugdyti dorinės, socialinės, kultūrinės ir pilietinės brandos bei tautinės savimonės pamatus, įgyti integralius kompetencijų pagrindus ir išbandyti save įvairiose veiklos srityse, siekiant apsispręsti dėl tolesnio ugdymosi kelio pasirinkimo.

Sekite mus Facebook