Projektinė veikla

Projektinė veikla

Tūkstantmečio mokyklos II

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

1) stiprina mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklos vadovų kompetencijas;
2) plečia  ugdymo veiklų įvairovę mokiniams tobulindama mokyklos veiklą keturiose srityse;
3) atnaujina ir kuria naują mokyklų infrastruktūrą – įrengia modernią biblioteką ir skaityklą;
4) pagal universalaus dizaino principus suremontuoja aktų salę;
5) įrengia foto ir menų laboratorijas, jas aprūpina priemonėmis;
6) pažangių technologijų laboratoriją aprūpina specialiosiomis priemonėmis;
7) atnaujina mokytojų kambario įrangą bei baldus.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Įdiegtos unikalios švietimo lyderystės inovacijos;
 • Sustiprės kultūros partnerystės (mokymasis ne klasėje);
 • Padidės mokytojų, taikančių įtraukaus ugdymo metodikas klasėje;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai ,dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Mokykla dalyvaus 2023 m. Šviečiamosios gyvulininkystės programoje.

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.Širvintų „Atžalyno“ progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras.

Apie projektą

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

ES projekto priemonės:

projekto priemones (2 pirkimas).

projekto priemones (3 pirkimas).

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/


Programa „Darni mokykla“  2020-2021 m. m.

Tikslai:

Sutelkti mokyklos bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui;
Integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą (pamokas, kt. užsiėmimus);
Skatinti bendruomeniškumą ir stiprinti darnias mokyklų, ikimokyklinių įstaigų ar ugdymo centrų   bendruomenes.
Programa siekia paskatinti jaunus žmonės mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Šių metų pagrindinis programos akcentas yra darnios bendruomenės puoselėjimas, tad kviečiame mokyklas įgyvendinti bendruomeniškumo ir tolerancijos iniciatyvas.

Programos „Darni mokykla– 2020/2021“  planavimas. 

Programos darni mokykla naujienlaiškis.


Administracinės sistemos LEAN diegimo projektas.

KAS YRA LEAN SISTEMA?

Lean sistema yra pasauliniame lygmenyje valdomų procesų metodinis pagrindas. Didžiosios kompanijos jau seniai savo vadybos ypatumus kuria bei tobulina būtent šios sistemos pagrindu. Tačiau dar daugeliui ji yra visiškai „neapčiupinėtas“ naujas dalykas.
Lean sistema atsirado Japonijoje. Ir atsirado jau labai seniai – po Antrojo pasaulinio karo. Tuomet ji buvo vadinama Toyotos gamybos sistema. Kodėl būtent Toyotos? Nes ši kompanija pasinaudojo to meto procesų valdymo metodais, juo modifikavo ir papildė naujais, dar nebandytais, sprendimais. Šitaip Toyota kompanija sukūrė naują, itin aukšto lygmens gamybos valdymo sistemą.
Lean terminu sistema buvo pavadinta 1990 metais. Tai Jungtinių Amerikos Valstijų rašytojai šį terminą panaudoto savo knygoje. Jie sistemą pavadino Lean.

LEAN SISTEMOS TIKSLAS – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą.

2 pagrindiniai principai: nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų (nuostolių) šalinimas.

Projektas progimnazijoje vykdomas nuo 2019 m. spalio mėn. iki 2020 m. rugpjūčio mėn.

TIKSLAI IR REZULTATAI:

 • optimizuoti aptarnavimo procesus savivaldybės švietimo srityje;
 • tobulinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir viešojo valdymo institucijų prašymų priėmimo, vertinimo procesus, nustatant vieningą tvarką;
 • Širvintų rajono administracijai pavaldžiose švietimo įstaigose įdiegta LEAN sistema.

LEAN FILOSOFIJOS DIEGIMAS

 • Suburiame LEAN komandą
 • Nustatome prioritetus
 • Mokome LEAN lyderius
 • Instruktuojame darbo vietose
 • Trumpi mokymai darbuotojams
 • Nustatomi aiškūs, pamatuojami rodikliai
 • Vykdomi periodiniai susirinkimai

PROJEKTO APIMTYJE NUMATOMA ĮGYVENDINTI ŠIUOS METODUS:

 • Gemba
 • Procesų standartizavimas
 • Kaizen
 • 5 WHY
 • A3
 • Hoshin Kanri
 • PDCA
 • VSM (Value Stream Mapping)
 • Vizualus valdymas
 • 5S
 • „Žuvies kaulo“ diagrama

Projektas „Lyderių laikas 3“

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes). Projekto tikslas yra įtvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės (profesinis kapitalas). Projektu siekiama įtvirtinti nuolatinį atsinaujinimą ir aukštesnę mokymosi kultūrą. Projekto pirmas dalinis tikslas yra švietimo bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas kuriant ir įgyvendinant regioninius sisteminio pokyčio projektus (sprendimų priėmimo kapitalas), antras dalinis tikslas: vientisos ir integruotos visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistemos įgyvendinimas (žmogiškasis kapitalas) ir trečias dalinis tikslas yra profesionalios švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklo kūrimas, išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje ir tarptautiniu mastu (socialinis kapitalas). Siekiant šio tikslo, bus sukurti ir įgyvendinti lyderystės infrastruktūros stiprinimo, t.y. sisteminio pokyčio, projektai savivaldybėse (45); įgyvendinta Formaliųjų švietimo lyderystės studijų programa (210 studentų) ir Neformaliųjų švietimo lyderystės mokymų programa (1350 dalyvių, įskaitant 60 užsienio lietuvių bendruomenių atstovų); sukurtas profesionalios švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklas, išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje ir tarptautiniu mastu per švietimo lyderystės forumus, – tinklapį www.lyderiulaikas.smm.lt, projekto alumnų tinklus, tarptautinius švietimo lyderystės tinklus.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija. Projekto „Lyderių laikas 3“ planas.


Progimnazija jungiasi prie eTwinning‘o

Švietimo darbuotojams (mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams ir kt.), dirbantiems mokykloje vienoje iš Europos šalių, ji suteikia platformą, kurioje jie gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi.
Vienas iš svarbiausių programos „eTwinning“ elementų yra mokytojų, mokinių, mokyklų, tėvų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas. Programoje „eTwinning“ mokytojai dirba kartu ir organizuoja veiklas savo mokiniams. Jie imasi aktyvaus vaidmens, bendrauja, tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą ir lavina XXI amžiaus įgūdžius.

Progimnazijoje vykdomas projektas  ,,Širvintos: dabartis keičia praeitį“ nusprendė išplaukti į platesnius vandenis „eTwinning” platformoje.  Jis bus tęsiamas iki mokslo metų pabaigos ir vadinsis „My Town: the Present Changes the Past“ su mokykla partnere iš Rumunijos. Projektus
koordinuoja anglų kalbos mokytoja metodininkė K. Blusevičiūtė.


 Projektas „Širvintos: dabartis keičia praeitį“

Projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ tikslai:

 • Skatinti mokyklos bendruomenės grupių bendradarbiavimą (2020 m. mokyklų bendruomenių metai).
 • Skatinti mokyklos bendruomenę domėtis Širvintų krašto istorija, kultūros ir meno objektais, žymiais kraštiečiais.
 • Ugdyti mokinių pilietiškumą ir patriotizmą.
 • Aktyviai dalyvauti miesto ir rajono kultūriniame gyvenime, savivaldoje.

Projekto veiklos:

 • Spalio mėn. (6 val. popamokinės veiklos) – projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ vizijos išgryninimas, projekto etapų ir veiksmų planavimas (darbo grupė, klasių vadovai).
 • Lapkričio mėn. (6 val. popamokinės veiklos) – archyvinės medžiagos (nuotraukų, tekstų, reportažų) paieška projektui „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ (darbo grupė, klasių vadovai).
 • Skilties progimnazijos interneto tinklapyje https://satz.lt/, skirtos projekto veikloms viešinti, sukūrimas (lapkričio 4-8 d.).
 • Klasių veiklų viešinimas  interneto tinklapyje https://satz.lt/  (lapkritis).
 • Lapkričio 23 d. – pasiruošimas projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ vakaronei.
 • Gruodžio 4 d. – projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ vakaronė.
 • Birželio 5 d. – projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ pristatymas Širvintų rajono bendruomenei per miesto jubiliejinę šventę.
 • Birželio 6 d. – projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ pristatymas Širvintų rajono bendruomenei per miesto jubiliejinę šventę.
 • Birželio 7 d. – projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ pristatymas Širvintų rajono bendruomenei per miesto jubiliejinę šventę.

_________________

Klasių veiklos

5A klasės mokiniai parengė stendinį pranešimą apie mūsų gimtą miestą – Širvintas. Tai – progimnazijoje vykdomo projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ veiklos.

_________________

5b klasė

Vykdydami projektą „Širvintos: dabartis keičia praeitį“, penktadieniais po pamokų išsiruošiame pasivaikščioti po mūsų gimtąjį miestą – nuolat atsinaujinantį ir kasmet vis gražėjantį. Pasivaikščiojimų metu stabtelime prie ąžuolinio Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio stogastulpio senojoje Širvintų turgaus aikštėje, šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios, paminklo „Motina“ žuvusiems Lietuvos kariams. Kiek ilgiau užtrukome naujame parke „Briedžių takas“, kuris taip gražina ir praturtina mūsų jaukų miestą. Savo maršrutą baigėme batutų parke, kur žavėjomės klasės draugo Kajaus atliekamais triukais. Nuoširdžiai pasidžiaugę, jog taip sparčiai gražėja mūsų miestas, grįžome į namus. Sugrįžome jau nusprendę, kur link trauksime kitą kartą.

5B klasės informacija

_________________

5C klasė

es, 5C klasės mokiniai, projekte „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ pasirinkome temą „Matematinė ekskursija po Širvintų maisto prekių parduotuves“. Iš tėvelių ir senelių sužinojome, kiek anksčiau buvo maisto prekių parduotuvių, kokios kainos, koks pirkėjų aptarnavimas. Dabar lankėmės patys. Suskaičiavome, kad šiuo metu Širvintose yra 14 maisto prekių parduotuvių. Išsiaiškinome, kad populiariausia parduotuvė Širvintose yra „Maxima“. Analizavome kainas, stebėjome, kaip aptarnaujami pirkėjai. Svarbus pasikeitimas – atsiradusios savitarnos kasos. Širvintos keičiasi.

5C klasės informacija

_________________

6A klasė

6A klasės mokiniai dalyvauja projekte „Širvintos: dabartis keičia praeitį“. Mokiniai, pasiskirstę grupelėmis, domėjosi įžymiais Širvintų krašto žmonėmis. Šeštokai parengė plakatus ir papasakojo klasės draugams apie prozininką, poetą, literatūrologą Viktorą Alekną, medžio drožėją Ipolitą Užkurnį, rašytoją ir diplomatą Igną Šeinių, aktorę Elvyrą Piškinaitę-Latėnienę, poetą Algį Kryžanauską.

6A klasės informacija

_________________

6C klasė

6C klasės mokiniai atliko veiklas projektui „Širvintos: dabartis keičia praeitį“. Mokiniai dirbo mažomis grupelėmis, poromis, po vieną. Klasės valandėlės metu pristatė atliktus darbus.
Šeštokai kalbėjo apie miesto praeitį ir dabartį, pristatė žinomus krašto žmones praeityje ir dabar, rodė nuotraukas, gretino miesto praeities statinius su naujomis miesto erdvėmis.
Mokiniai dirbo aktyviai ir atsakingai ieškodami Širvintų miesto praeities ir dabarties sąsajų.

Klasės vadovė G. Mažulienė

_________________

6B klasė

Prieš prasidedant mokinių rudens atostogoms, 6B klasė valandėlės metu dirbo labai energingai.
Turėjome užduotį – pristatyti Širvintas, kokios buvo ir kokios yra dabar. O mūsų mokyklos projektas vadinasi „Širvintos: dabartis keičia praeitį“. Nusprendėme surasti nuotraukų su Širvintų miesto objektais, palyginti, kaip jie atrodė mūsų tėvų, senelių laikais ir kaip tie objektai atrodo dabar. Pasiskirstę grupėmis, informacinių technologijų kabinete sėdome prie kompiuterių ieškoti informacijos apie Širvintų krašto praeitį. Grupėms teko paplušėti, kol rado fotografijas, vaizduojančias pasirinktą objektą praeityje ir dabartyje.
Pagaliau galėjome pasidžiaugti gautu rezultatu.
Ačiū mokytojui E. Gateliui už pagalbą ir bendradarbiavimą.
Kviečiame visus susipažinti su Širvintų krašto praeitimi ir dabartimi fotografijų parodoje, kurią paruošė 6B klasė ir kuri yra eksponuojama menų kiemelyje.

6B klasės informacija

 

_________________

6D klasė

6D klasės mokiniams dalyvavimas projekte „Širvintos: dabartis  keičia praeitį“ tapo puikia proga sužinoti, kas buvo vakar, bet nėra šiandien, bei sustiprinti  bendravimą su tėvais. Vaikai savo šeimos nariams uždavė kelis klausimus apie pokyčius mieste nuo tada, kai jie čia gyvena.

_________________

7A klasė

7A klasės mokiniai aktyviai dalyvauja projekte „Širvintos: dabartis keičia praeitį“. Mokiniai parengė ir pristatė plakatus apie Širvintų krašto pramonę, iškilias asmenybes, įžymius architektūros paminklus, tėvų asmeninius prisiminimus.

_________________

7B klasė

7 B klasės mokiniai dalyvauja projekte „Širvintos: dabartis keičia praeitį“. Mokiniai rinko informaciją ir pristatė stendinį pranešimą apie įžymius Širvintų miesto žmones ir architektūros paminklus.

_________________

7C klasė

Mes, 7C klasės mokiniai,  pasiskirstę grupelėmis atlikome veiklas projektui „Širvintos: dabartis keičia praeitį“.  Klasės valandėlės metu pristatėme atliktus darbus: skaidres apie Širvintų miestelio praeitį ir dabartį, įžymius žmones, plakatus su svarbiausiais Širvintų miesto objektais, nuotraukų albumą, kuriame įamžintos Širvintų miestelio lankytinos vietos (kaip jos atrodė anksčiau ir kaip jos atrodo dabar).

7C klasė Urtė Matulianecaitė

_________________

8A klasė

8A klasės mokiniai dalyvauja projekte „Širvintos: dabartis keičia praeitį“. Susiskirstę grupelėmis, pasidalinome temas. Klasės valandėlės metu mokiniai pristatė atliktus darbus, lygino miesto praeitį ir dabartį, pristatė anų laikų verslus ir pramonę, žinomus žmones, domėjosi mokyklos istorija. Mokiniai buvo aktyvūs ir darbštūs.

Klasės vadovė A. Čatrauskaitė

_________________

8B klasė

8B klasės mokiniai įsitraukė į projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ veiklas. Ugdytiniai rinko informaciją apie Širvintų mokyklas. Kalbėdamiesi su savo tėvais ir seneliais, sklaidydami nuotraukas ir spausdintus informacijos šaltinius, bendraudami tarpusavyje, daug sužinojo ir parengė stendinį pranešimą.

8B klasės informacija

_________________

8C klasė

8C klasės mokiniai parengė projektą „Širvintos: dabartis keičia praeitį“. Didžiausias projektinio darbo dėmesys buvo skirtas Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje dirbusiems ir dirbantiems mokytojams. Mokiniai, pasiskirstę darbais, dirbo atsakingai, o svarbiausia – noriai.
Aštuntokai norėjo parodyti progimnazijoje dirbusių mokytojų gausybę bei mokytojų kaitą iki šių laikų.

8C klasės mokinė Viltė Lipinskaitė

_________________

8D klasė

8D klasės mokiniai parengė stendinį pristatymą „Širvintos: dabartis keičia praeitį“. Mokiniai dirbo po vieną rašydami apie Širvintų įžymius žmones, vietas ir paminklus. Aštuntokai dirbo noriai ir atsakingai. Mokiniai norėjo priminti Širvintų istoriją ir mylimą kraštą išgarsinusius žmones. Taip pat yra paminėta visų Širvintų mokyklų istorija, ypač „Atžalyno“ progimnazijos istorija.

Karolina Pimpytė ir Austėja Šimkutė, 8D klasė

_________________LR Sveikatos Apsaugos Ministerijos inicijuotas projektas
„VAIKŲ IR PAAUGLIŲ ĮTRAUKIMAS Į SVEIKĄ IR AKTYVŲ GYVENIMO BŪDĄ“


Praktiniai mokymai „Aktyvus jaunimas“. Projektas finansuojamas ESF  „Jaunimo informavimas ir švietimas, siekiant paskatinti juos aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose“ (Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0024).

Projektą įgyvendina partneriai – VšĮ „Atskirties mažinimo iniciatyvos“, VšĮ „Konsultavimas.lt“

Mokymų tikslas – paskatinti jaunimą būti aktyviais, pilietiškais savo bendruomenės nariais suvokiančiais savo vertybes, atsakomybę už savo elgesį ir ateitį. Ši praktinė diena, kurios metu moksleiviai geriau suvoks save, savo draugus ir aplinką, naujai įsivertina savo elgesio pasekmes.

Praktiniai projekto  „Aktyvus jaunimas„ mokymai progimnazijoje vyks kovo 28 dieną.


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC) projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“.


Širvintų „Atžalyno“ progimnazija įsijungė į projektą „Išmok jaustis gerai“.


Paraiška „Saugios pertraukos“.


Širvintų „Atžalyno“ progimnazija pateikė paraišką  aplinkos apsaugos priemonei (aplinkosaugos švietimo projektas) finansuoti iš Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. lėšų.

Paraiška.

Širvintų rajono savivaldybės administracija. Dėl paraiškos.


Kūrybinių industrijų dirbtuvės KIDs.


Širvintų „Atžalyno“ progimnazija atrinkta dalyvauti projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių  2017–2018 metų etapo veiklose.


DARNI MOKYKLA 2017 m. darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa

Programos tikslas:
ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.


ŠVIEČIAMOJI GYVULININKYSTĖS PROGRAMA „GYVULININKYSTĖ IR AŠ“

Šviečiamoji gyvulininkystės programa (Programa), skirta paskatinti vaikus ir jaunimą domėtis gyvulininkyste, startavo praėjusiais mokslo metais. Buvo sukurta analogų Lietuvoje neturinti programa, kuria siekta užpildyti žinių apie gyvulininkystę spragas, ir parengta trims skirtingoms amžiaus grupėms. Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, darbo šioje srityje galimybėmis.


Sekite mus Facebook