Nuotolinis mokymas

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija

Su(si)tarimai darbui esant ypatingoms aplinkybėms

 1. Siekdami valdyti koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) plitimo riziką, nuo lapkričio 3 dienos pamokas vedame nuotoliniu būdu.
 2. Pamokas, spec. pratybas ir klasės valandėles organizuojame tvarkaraštyje nurodytu laiku, neorganizuojame ne savo laiku.
 3. Jungiamės prie virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“ ir joje pateikiame/ įkeliame užduotis ir mokymosi medžiagą mokiniams.
 4. dienyne „Tamo“ fiksuojame pamokos temą, mokinių atliktų darbų, testų ir pan. vertinimą, kaskart primename mokiniams, kad išsami informacija yra paskelbta virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.
 5. 30-50 proc. savo pamokų laiko skiriame sinchroninių pamokų organizavimui „Zoom“ ir kitose aplinkose.
 6. Mokinių pasiekimus ir pažangą vertiname pagal progimnazijoje galiojančius dokumentus ir vertinimo normas.
 7. Mokiniams nurodome paskirtų savarankiškų, atsiskaitomųjų, namų ir kt. darbų datas.
 8. „N“ raideles rašome tik tuomet, kai klasės vadovas informuoja mokytoją, jog vaikas serga ir užduočių atlikti negali.
 9. Tausojame mokinių regėjimą ir neužduodame tokių veiklų, kai reikia peržiūrėti filmuotą ilgos trukmės medžiagą, sugalvojame praktinių, su gyvenimu susijusių užduočių.
 10. Tvarkaraštyje nurodytu pamokų laiku esame mokiniams ir jų tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) pasiekiami el. paštu, telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis.
 11. Esant poreikiui ir būtinybei, diferencijuojame, individualizuojame, modifikuojame užduotis. Jas pateikdami, paliekame mokiniams galimybę rinktis užduotis pagal pasiekimų lygius.

Su(si)tarimai aptarti Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos Ugdymo proceso, mokinių maitinimo, vežiojimo, esant ypatingoms aplinkybėms, organizavimo grupės posėdyje, vykusiame 2020-10-27.

Sekite mus Facebook