Nacionaliniai tyrimai

Nacionaliniai tyrimai

Tėvų, globėjų apklausa NŠA (2019 m.)

Mokinių apklausa NŠA (2019 m.)


2018-2019 m.m.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 2, 4 ir 6 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) ataskaita.

Mokyklos_ataskaita_2_klasė

Mokyklos_ataskaita_4_klasė

Mokyklos_ataskaita_6_klasė

Mokyklos_ataskaita_8_klasė


2018-2019 m.m.

Matematikos ir gamtos mokslų testas 8 klasės mokiniams

Bandomasis el. NMPP – tai elektroninis matematikos ir gamtos mokslų testas 8 klasės mokiniams. Ši naujovė artimiausiais metais turėtų pakeisti ligi šiol buvusius popierinius NMPP 8 klasės matematikos ir gamtos mokslų testus. Jį siūlome atlikti visiems šalies aštuntokams, kuriems mokyklos galės sudaryti galimybes nurodytą dieną dalyvauti el. testavime. e-NMPP užduotis bus sudaryta iš 2 dalių po 60 min. e-NMPP užduotis sudarys uždari pasirenkamojo atsakymo ir trumpojo atsakymo klausimai ir uždaviniai. Preliminari testo rezultatų ataskaita mokykloms bus skelbiamos birželio 7 d.

Tarp pirmos ir antros testo dalių bus 5–10 minučių pertrauka. Po testo atlikimo bus skirta apie 10 minučių klausimynui užpildyti.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis  2018-2019 m. m.


Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, siekiančios gerinti ugdymo kokybę, naudojasi Nacionalinio egzaminų centro vykdomo projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ parengtais standartizuotais testais (toliau – ST). Šie testai, skirti įvertinti 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimus, padėti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniui laiku suteikiant tinkamą pagalbą.

Kiekvienam mokiniui parengiama individuali ataskaita apie jo atliktų ST rezultatus. Ši ataskaita padės Jums su savo vaiku aptarti jo mokymosi pasiekimus: kurio dalyko kurį pasiekimų lygį jis pasiekė, kokią dalį taškų surinko atskirose dalykų turinio arba kognityvinių gebėjimų srityse. Ataskaitoje pateiktais rezultatais Jūs galite naudotis su mokytoju (mokytojais) aptardami svarbius vaiko pasiekimų gerinimo klausimus ir planuodami tolesnį mokymąsi. ST negali turėti mokiniams jokių neigiamų padarinių. Ši ataskaita taip pat padės suprasti padėtį Jūsų vaiko klasėje, mokykloje ir šalyje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ST teikia informaciją, kuria vadovaudamiesi galite spręsti apie savo vaiko akademinių dalykų mokymosi stiprybes ir tobulintinas sritis. Šią informaciją reikia vertinti atsižvelgiant į mokyklos ir namų aplinkos kontekstą, konkretaus vaiko poreikius ir galimybes, ugdymo procese atliekamo formuojamojo vertinimo rezultatus, kitas tik mokytojams ir tėvams (ar globėjams) žinomas aplinkybes.

Nacionalinis egzaminų centras


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m.

Mokyklos ataskaita (4 klasė).

Mokyklos ataskaita (6 klasė).

Mokyklos ataskaita (8 klasė).

 


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2017 m.

Mokyklos ataskaita (6 klasė).

Mokyklos ataskaita (8 klasė).

6 klasės mokinio NMPP rezultatų ataskaita.

8 klasės mokinio NMPP rezultatų ataskaita.

 

Sekite mus Facebook