Be kategorijos

Informacija apie m.m. trukmę ir ugdymosi proceso intensyvinimą, planuojamas veiklas

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.,  pabaiga –  2020 m. birželio 9 d.

2018–2019 m. m.
Klasė Ugdymo proceso Ugdymo proceso trukmė
Pradžia Pabaiga Savaičių skaičius Ugdymo dienų skaičius
5-8 09-02 06-09 37 185

12.2. Mokinių atostogų trukmė per mokslo metus kalendorinėmis dienomis (19 dienų):

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d. 4 dienos
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d. 6 dienos
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d. 5 dienos
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d. 4 dienos
Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams 2020 m. birželio 19 d.   – 2020 m. rugpjūčio 31 d.
Šventinės dienos (nesutampančios su savaitgaliais ir mokinių atostogų dienomis) 2019 m. lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų diena)

2020 kovo 11 d. (Nepriklausomybės atkūrimo diena)

2020 m. balandžio 13 d. (krikščionių Velykų antroji diena)

2020 m. gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena)

Pažintinei, kultūrinei veiklai skiriama ne mažiau nei 90 ak. valandų  klasei per mokslo metus. Pažintinė, kultūrinė veikla siejama su mokyklos tikslais, Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytu dalykų turiniu, mokinių amžiumi ir organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus įvairiose mokymosi aplinkose mokykloje ir už jos ribų pagal 2019–2020 mokslo metų renginių planą, kiekvieno mėnesio veiklos planus, patvirtintus progimnazijos direktoriaus, ir klasių  auklėtojų veiklos programas, suderintas su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Iš jų keturios ugdymo dienos (24 ak. val.):  viena diena per kiekvieną trimestrą ir viena diena mokslo metų pabaigoje skiriamos pažintinei, kultūrinei veiklai organizuoti mokykloje ir kitose edukacinėse aplinkose arba  pasinaudojant „Kultūros paso“ priemone mokinių kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti.   Pažintinė, kultūrinė veikla gali būti organizuojama muziejuose, teatruose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose arba „Kultūros paso“ paslaugų teikėjų pasiūlytose erdvėse.  Mokinio mokymosi laikas išvykose, ekskursijose ir kitose panašiose aplinkose, trunkantis ilgiau nei pamoką, perskaičiuojamas į konkretaus dalyko (-ų) mokymosi laiką (pagal pamokos (-ų) trukmę).

Septynios ugdymo dienos per mokslo metus (nuo spalio iki birželio mėn. imtinai)  skiriamos progimnazijos projektui „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ intensyvinant ugdymą (organizuojant veiklas po pamokų ir  šeštadieniais).

  • Spalio mėn. (6 val. popamokinės veiklos) – projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ vizijos išgryninimas, projekto etapų ir veiksmų planavimas.
  • Lapkričio mėn. (6 val. popamokinės veiklos) – archyvinės medžiagos (nuotraukų, tekstų, reportažų) paieška projektui „Širvintos: dabartis keičia praeitį“.
  • Lapkričio 23 d. – pasiruošimas projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ vakaronei.
  • Gruodžio 6 d. – projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ vakaronė.
  • Birželio 5 d. – projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ pristatymas Širvintų rajono bendruomenei per miesto jubiliejinę šventę.
  • Birželio 6 d. – projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ pristatymas Širvintų rajono bendruomenei per miesto jubiliejinę šventę.
  • Birželio 7 d. – projekto „Širvintos: dabartis keičia praeitį“ pristatymas Širvintų rajono bendruomenei per miesto jubiliejinę šventę.

Keturios ugdymo dienos per mokslo metus  skiriamos ugdymui organizuoti ne pamokų forma mokykloje arba kitose edukacinėse aplinkose:

09-02–  Mokslo ir žinių šventė.

12-06 –„Kalėdų stebuklo belaukiant“.

06-08 – „Mokyklą remontuojame, tvarkome patys“ (socialinė-pilietinė veikla).

06-09 – Mokslo metų uždarymo šventė „Valio!!! Atostogos!“,

 

Sekite mus Facebook